หลากมิติประชาธิปไตยไทย : รวมบทความและปาฐกถาทางวรรณกรรม

หลากมิติประชาธิปไตยไทย - รวมบทความและปาฐกถาทางวรรณกรรม

หนังสือเรื่อง หลากมิติประชาธิปไตยไทย : รวมบทความและปาฐกถาทางวรรณกรรม เป็นหนังสือรวมบทความของคณะวิจัย 10 บทและบทปาฐกถา 4 บท จากบทนำเชิงสังเคราะห์ของหนังสือ กล่าวไว้ว่าบทความทั้งหมด เป็นมุมมองของกลุ่มนักวิจัยทางวรรณศิลป์ที่มองความเป็นประชาธิปไตยในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างน่าสนใจ โดยศึกษาผ่านตัวบทวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นที่เขียนขึ้นหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ให้เห็นควมเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยที่นำเสนอผ่านทัศนะของนักเขียน  ผู้ทำหน้าที่เฝ้าระวัง เป็กปากเสียงให้ประชาชน และกล่อมเกลาสังคม 

ปรากฏการณ์ผ่านงานวรรณกรรมแสดงให้เห็นว่าจิตวิญญาณแห่งความเป็นประชาธิปไตยดำรงอยู่ในชีวิตและสังคมไทยอย่างมีพลวัตและต้องการแรงกระตุ้นให้มีพลังเข้มข้นด้วยปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน

มุมมองเรื่องประชาธิปไตยในวรรณกรรม จากหนังสือ หลากมิติประชาธิปไตยไทย : รวมบทความและปาฐกถาทางวรรณกรรม

1. ประชาธิปไตยในบ้าน : ภาพเสนอในเรื่องสั้นร่วมสมัย

2. โลกใหม่แห่งประชาธิปไตยไทยในเรื่องสั้น : การใช้สัญลักษณ์และตีความ

3. เสรีภาพในเรื่องสั้นสะท้อนจิตวิญญาณประชาธิปไตย

4. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนชายขอบ : ภาพสะท้อนจิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้น

5. จิตสาธารณะและสำนึกพลเมืองในเรื่องสั้นสะท้อนจิตวิญญาณประชาธิปไตย

6. การเคารพกฎเกณฑ์กติกาและการมีภารดรภาพ : วิถีแห่งสันติประชาธิปไตยในเรื่องสั้น

7. เมื่อสตรีถามหาประชาธิปไตยในสังคมปิตาธิปไตย

8. พลวัตการตามหาประชาธิปไตยของคนหนุ่มสาว : ศึกษาจากเรื่องสั้นไทย พ.ศ. 2516-ปัจจุบัน

9. นักการเมืองและการเลือกตั้งบนหนทางประชาธิปไตยไทยในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. 2545-2549

10. ความขัดแย้งและความสมานฉันท์ในเรื่องสั้นร่สมสมัย : กรณีศึกษาจากเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า นิตยสารราหูอมจันทร์ และนิตยสารชายคาเรื่องสั้น

11. จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นไทย

12. จิตวิญญาณประชาธิปไตยกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

13. ว่าด้วยการเรียนรู้จากศิลปะแขนงอื่น : ข้อคิดจากนักวรรณคดี

14. เรื่องสั้นกับจิตสำนกประชาธิปไตย 

หนังสือหลากมิติประชาธิปไตยไทย : รวมบทความและปาฐกถาทางวรรณกรรม เป็นที่น่าสนใจและควรค่าแก่การศึกษาและครอบครองสำหรับผู้สนใจด้านวรรรกรรมและเรื่องการเมือง จะได้แง่มุมและมุมมองใหม่ ๆ และหลาหหลายผ่านงานวรรณกรรมของนักเขียนไทยหลายท่าน

หลากมิติประชาธิปไตยไทย : รวมบทความและปาฐกถาทางวรรณกรรม

หัวหน้าโครงการวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัน สัจจพันธุ์

พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2559 สำนักพิมพ์คมบาง

จำนวน 582 หน้า ราคา 350 บาท

#รีวิวหนังสือน่าอ่าน #หนังสือนิยาย #หลากมิติประชาธิปไตยไทย